Rea Vaya BRT Route: Sofasonke / Mooki Street, Soweto